LSVC '17- Proceedings of the Workshop on Large-Scale Video Classification Challenge


SESSION: Workshop Presentations

Large-Scale Video Classification with Elastic Streaming Sequential Data Processing System

 • Yao Peng
 • Hao Ye
 • Yining Lin
 • Yixin Bao
 • Zhijian Zhao
 • Haonan Qiu
 • Yao Lu
 • Li Wang
 • Yingbin Zheng

Video Classification via Relational Feature Encoding Networks

 • Yao Zhou
 • Jiamin Ren
 • Jingyu Li
 • Litong Feng
 • Shi Qiu
 • Ping Luo