Awards

Technical Program

 • Best Paper Award
  • Zhi Wang, Lifeng Sun, Xiangwen Chen, Wenwu Zhu, Jiangchuan Liu, Minghua Chen, Shiqiang Yang:
   “Propagation-based social-aware replication for social video contents”
 • Best Student Paper Award
  • Shih-Yao Lin, Chuen-kai Shie, Shen-chi Chen, Yi-Ping Hung:
   “Action recognition for human-marionette interaction”

Multimedia Grand Challenge Solutions

 • Grand Challenge 1st Prize
  • Ju-Chiang Wang, Yi-Hsuan Yang, I-Hong Jhuo, Yen-Yu Lin, Hsin-Min Wang:
   “The acousticvisual emotion Guassians model for automatic generation of music video”
 • Grand Challenge 2nd Prizes
  • Xiaohui Wang, Jia Jia, Peiyun Hu, Sen Wu, Jie Tang, Lianhong Cai:
   “Understanding the emotional impact of images”

  • Vassilios Vonikakis, Stefan Winkler:
   “Emotion-based sequence of family photos”
 • Grand Challenge Multimodal Prize (Sponsored by TECHNICOLOR)
  • Zhiyu Wang, Peng Cui, Lexing Xie, Hao Chen, Wenwu Zhu, Shiqiang Yang:
   “Analyzing social media via event facets”

Open Source Software Competition

 • Best Open Source Software Award
  • Petr Holub, Jiri Matela, Martin Pulec, Martin Srom:
   “UltraGrid: Low-latency high-quality video transmissions on commodity hardware”

Technical Demonstrations

 • Best Technical Demonstration Award
  • Si Liu, Tam V. Nguyen, Jiashi Feng, Meng Wang, Shuicheng Yan:
   “Hi, magic closet, tell me what to wear!”
 • Best Technical Demonstration Runner-Ups
  • Hanwang Zhang, Zheng-jun Zha, Jingwen Bian, Yue Gao, Huanbo Luan, Tat-seng Chua:
   “Attribute feedback”

  • Toshiharu Horiuchi, Hiroshi Sankoh, Tsuneo Kato, Sei Naito:
   “Interactive music video application for smartphones based on free-viewpoint video and audio rendering”

Doctoral Symposium

 • Best Paper Award
  • Yan-Ying Chen:
   “People search and activity mining in large-scale community-contributed photos”